Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 31 2014

dogdays
1943 338d 390
You are my person.
Reposted frompekosia pekosia viagreys-anatomy greys-anatomy
dogdays
6177 dd7f 390
Reposted fromveez veez viacoffee coffee

January 28 2014

dogdays
8104 e24c 390
Reposted fromlauraes lauraes viajunk junk
dogdays
Reposted frompierdolety pierdolety viajunk junk
dogdays
7300 9fc1 390
Reposted frommorela morela viajunk junk
dogdays
Kiedy leżę, nie nadaję się do wstania.
— Miron Białoszewski
Reposted fromzabije zabije viajunk junk
dogdays
Nie do wiary, jaki świat jest duży i jak z tego nic nie wynika.
— Lem Mrożek Listy, str.78
Reposted fromOhWowButFuckYou OhWowButFuckYou viajunk junk

September 19 2012

3476 62d6 390
Reposted fromorendasophie orendasophie viacoffee coffee

September 05 2012

dogdays
8685 5861 390
Reposted frommadlenaa madlenaa viamsbq msbq
dogdays
Na świecie żyje siedem miliardów ludzi. Wiem, bo wszyscy jechali dziś ze mną tramwajem linii 24.

czajnik vs. toster
Reposted fromniewinna niewinna viapandzik pandzik

August 16 2012

dogdays
1495 5345
Zupa FTW
Reposted fromorchila orchila viaescada escada
dogdays
Moim praw­dzi­wym obo­wiązkiem jest oca­lić włas­ne marzenia. 
— Arthur Schopenhauer
dogdays
4653 8f06 390
Reposted fromojkomena ojkomena viacoffee coffee
dogdays

August 15 2012

dogdays
Nazbyt sentymentalny
jestem na kacu.
To słynny stan, kiedy byle reklama
zmusza do płaczu.
Skórę mam cieńszą,
ręce delikatniejsze,
spojrzenie łagodnieje
i maleje serce.
Zwinięty w kabłąk
spoglądam z łóżka jak dnieje
i płaczę,
wewnętrznie płaczę.
— M. Świetlicki - Delikatnienie
Reposted fromtakeyoutomygrave takeyoutomygrave viajunk junk

July 25 2012

dogdays
Co tam słychać ?
- Wszystko w porządku.
- Opisz mi to.
- Co mam Ci niby opisywać, wszystko jest zawarte w krótkim zwrocie "w porządku".

- Nic nie jest w nim zawarte. Nie mam bladego pojęcia o czym teraz myślisz. Nie wiem gdzie jesteś, jaki zapach czujesz, czy się uśmiechasz. Czy twoje dłonie są ciepłe czy zimne. Na co patrzysz. Czy jesteś bezgranicznie szczęśliwa czy czujesz się źle. Słowo "w porządku" tak naprawdę nie mówi nic.
Reposted fromrevalie revalie viamyname myname

November 23 2011

dogdays
5619 29b1
Reposted byZygusmartowe

November 21 2011

dogdays
6867 03ca 390
Reposted byCutTheirBrainsOutburningsociety
dogdays

November 03 2011

dogdays
7844 9f02 390
Reposted byDangerousHope DangerousHope
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl